MIRON A+

ข้อมูลทั่วไป

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron A+ ถูกผิดผิวด้วย อะลูมีเนียมฟอยล์เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานกับงานระบบหลังคาเพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทลงมา จึงเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยปกป้องที่พักอาศัย

Description

ข้อมูลทั่วไป

Miron A+ เป็นฉนวน Polyethylene ซึ่งมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ เบา มีโครงสร้างแบบ close-cell crosslink ทำให้สามารถป้องกันความชื้นและการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้ อีกทั้งยังทำให้อายุการใช้งานยาวนานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Miron A+ ผ่านการทดสอบการป้องกันการลามไฟ ตามมาตรฐานสูงสุดของการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ( B476 : Class 0 ) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุอาคารปละป้องกันการกัดกร่อนจากรังสี UV และสภาพอากาศอีกด้วย

Miron A+ เนื่องจากถูกผลิตจาก Polyethylene ทำให้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และไม่ระคายเคืองต่อระบบหายใจและการสัมผัส

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Miron A+ ถูกผิดผิวด้วย อะลูมีเนียมฟอยล์เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานกับงานระบบหลังคาเพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทลงมา จึงเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยปกป้องที่พักอาศัย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MIRON A+”

Your email address will not be published. Required fields are marked *