ProRox PS 960-SA

ข้อมูลทั่วไป

ProRox PS 960 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox PS 960 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox PS 960 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox PS 960 มีรูปทรงเป็นท่อเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในลักษณะหุ้มท่อ มีขนาดหลากหลายเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน สามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และยังสามารถลดปริมาณเสียงรบกวนที่อาจจะออกมาจากท่อ และยังใช้กับงานที่มีอุณหภูมิได้สูงถึง 350°C อีกด้วย

ProRox PS 960 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.03, ASTM C547 Grade A type I, II, IV

วัสดุปิดผิว

ProRox PS 960 มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง  และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Description

ข้อมูลทั่วไป

ProRox PS 960 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox PS 960 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox PS 960 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox PS 960 มีรูปทรงเป็นท่อเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในลักษณะหุ้มท่อ มีขนาดหลากหลายเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน สามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่และยังสามารถลดปริมาณเสียงรบกวนที่อาจจะออกมาจากท่อ และยังใช้กับงานที่มีอุณหภูมิได้สูงถึง 350°C อีกด้วย

ProRox PS 960 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.03, ASTM C547 Grade A type I, II, IV

วัสดุปิดผิว

ProRox PS 960 มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง  และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ProRox PS 960-SA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *