ProRox PS 970-SA

ข้อมูลทั่วไป

ProRox PS 970 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox PS 970 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox PS 970 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox PS 970 เป็นฉนวนสโตนวูลที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปร่างเป็นท่อผ่าตามยาวเพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง เหมาะกับงานระบบท่อที่มีอุณหภูมิสูงและ มีการสั่นเล็กน้อย ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่ และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากท่อได้มาก ทั้งอุณหภูมิการใช้งานที่สูงถึง 350°C

ProRox PS 970 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.03, ASTM C547 Grade A type I, II, IV

วัสดุปิดผิว

ProRox PS 970 มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง  และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า

Description

ข้อมูลทั่วไป

ProRox PS 970 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox PS 970 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox PS 970 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox PS 970 เป็นฉนวนสโตนวูลที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปร่างเป็นท่อผ่าตามยาวเพื่อให้ง่ายในการติดตั้ง เหมาะกับงานระบบท่อที่มีอุณหภูมิสูงและ มีการสั่นเล็กน้อย ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในท่อให้คงที่ และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากท่อได้มาก ทั้งอุณหภูมิการใช้งานที่สูงถึง 350°C

ProRox PS 970 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.03, ASTM C547 Grade A type I, II, IV

วัสดุปิดผิว

ProRox PS 970 มีให้เลือกทั้งแบบ ที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง  และแบบที่ไม่ปิดผิว ก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

* เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ProRox PS 970-SA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *