ProRox SL 540-SA

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 540 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 540 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 540 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 540 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดต้านแรงกดสูง สามารถช่วยลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านออกมาและยังช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับงานที่มีอุณหภูมิและการสั่นสูงมาก

ProRox SL 540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ EN14303, CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, IB, II, III และ IVA

วัสดุปิดผิว

ProRox SL 540 มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

Description

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 540 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 540 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 540 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 540 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดต้านแรงกดสูง สามารถช่วยลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านออกมาและยังช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับงานที่มีอุณหภูมิและการสั่นสูงมาก

ProRox SL 540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ EN14303, CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, IB, II, III และ IVA

วัสดุปิดผิว

ProRox SL 540 มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ProRox SL 540-SA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *