ProRox SL 930-SA

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 930 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 930 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 930 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 930 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลกึ่งแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ProRox SL 930 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, IB และ II

วัสดุปิดผิว

ProRox SL 930 มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

Description

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 930 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 930 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 930 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 930 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลกึ่งแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ProRox SL 930 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, IB และ II

วัสดุปิดผิว

ProRox SL 930 มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ProRox SL 930-SA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *