ProRox SL 960-SA

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 960 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 960 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 960 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 960 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก ด้วยความหนาแน่นถึง 100 kg/m3 ทำให้ฉนวนคงรูปเดิมอยู่ได้เป็นเวลานาน สามารถใช้ได้กับงานที่มีอุณหภูมิปานกลาง และช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนจากงานอุตสาหกรรม

ProRox SL 960 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, II, III, IVA และ IVB

Description

ข้อมูลทั่วไป

ProRox SL 960 เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL 960 นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL 960 แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SL 960 เป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก ด้วยความหนาแน่นถึง 100 kg/m3 ทำให้ฉนวนคงรูปเดิมอยู่ได้เป็นเวลานาน สามารถใช้ได้กับงานที่มีอุณหภูมิปานกลาง และช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนจากงานอุตสาหกรรม

ProRox SL 960 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, II, III, IVA และ IVB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ProRox SL 960-SA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *