Rockwool

” เรามีสิ่งสำคัญที่อยากปกป้อง ”

” เรามีสิ่งสำคัญที่อยากปกป้อง ”

หินที่ใส่ใจคุณที่สุด

ฉนวนใยหิน Rockwool ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย อีกยังเปี่ยมล้นไป้วยคุณสมบัติเด่น 7 อย่างของหินภูเขาไฟ ความสามารถในการทนไฟที่มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ฉนวนหินภูเขาไฟจะช่วยลดการแพร่กระจายของเปลวเพลิงได้ สิ่งต่อไปคือคุณสมบัติทางด้านความร้อนที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น อีกทั้งคุณสมบัติทางด้านเสียงที่จะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายใน จากทั้งการจราจรภายในเมืองใหญ่ เสียงจากรอบอาคาร การติดตั้งฉนวนใยหินทำให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น ด้วยความที่เป็นหินภูเขาไฟทำให้มีความทนทานที่สูงอยู่คงทนตลอดตัวอาคารหรือเครื่องจักร อุปกรณ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงอย่างมาก จากกระบวนการทางวิศวกรรมในการผลิตทำให้มีคุณสมบัติทางน้ำตามแต่ที่จะต้องการ สามารถดูดซัน้ำ หรือไม่ดูดซับน้ำก็ได้ ด้วยความที่เป็นวัสดุธรรมชาติทำให้เกิดการหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ทำให้ไม่มีอุปสรรคทางด้านการออกแบบ ทั้งขนาดรูปร่าง สี จึงทำให้ฉนวนใยหินเป็นวัสดุที่มีสุนทรียภาพด้านคววามงามสูง

ฉนวนใยหิน Rockwool ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย อีกยังเปี่ยมล้นไป้วยคุณสมบัติเด่น 7 อย่างของหินภูเขาไฟ ความสามารถในการทนไฟที่มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ฉนวนหินภูเขาไฟจะช่วยลดการแพร่กระจายของเปลวเพลิงได้ สิ่งต่อไปคือคุณสมบัติทางด้านความร้อนที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น อีกทั้งคุณสมบัติทางด้านเสียงที่จะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกที่จะเข้ามาสู่ภายใน จากทั้งการจราจรภายในเมืองใหญ่ เสียงจากรอบอาคาร การติดตั้งฉนวนใยหินทำให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น ด้วยความที่เป็นหินภูเขาไฟทำให้มีความทนทานที่สูงอยู่คงทนตลอดตัวอาคารหรือเครื่องจักร อุปกรณ์ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงอย่างมาก จากกระบวนการทางวิศวกรรมในการผลิตทำให้มีคุณสมบัติทางน้ำตามแต่ที่จะต้องการ สามารถดูดซัน้ำ หรือไม่ดูดซับน้ำก็ได้ ด้วยความที่เป็นวัสดุธรรมชาติทำให้เกิดการหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ทำให้ไม่มีอุปสรรคทางด้านการออกแบบ ทั้งขนาดรูปร่าง สี จึงทำให้ฉนวนใยหินเป็นวัสดุที่มีสุนทรียภาพด้านคววามงามสูง

ProRox